Cahiers

Adieu 1967, schuldbelijdenis jrg 27, 2

Noten Actueel Hagens 1: (NaderBekeken jrg 27, februari)

1    Een bredere motivering is te vinden in het commissierapport inzake de dubbele afvaardiging uit het ressort Noord-Holland. ZieActa Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 516-522. Zie voor de Open Brief: Ton Bolland, Rondom de ‘Open Brief’ (1967), p. 5-17.

2       Deputatenrapport p. 10.

3    Zie Acta Generale Synode Amersfoort-West (1967), art. 162 onderdeel C, ad 1. Met ‘de papieren’ worden bedoeld de geloofsbrieven die de afgevaardigden meekrijgen en die ondertekend zijn door hun zenders (dat zijn de particuliere synodes). Zie ook Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 512.

4    Interview Nederlands Dagblad 9 november 2019. Het is opvallend dat een interkerkelijk dagblad nog steeds sturend aanwezig is binnen de GKv.

5    Zie Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 512.

6    Het synodebesluit werd toegezonden aan de kerkenraad van ds. Schoep (Amstelveen), de classis Amsterdam en de PS Noord-Holland. De synode heeft ‘aan hun verantwoordelijkheid overgelaten wat zij hiermee doen’. Zie: D. Deddens, ‘De Generale Synode van Amersfoort-West 1967 (II en slot)’,in: Nader Bekeken, juni 1995, p. 173.

7    P. Niemeijer, Bewaard en voortgegaan (2002), Woord & Wereld nr. 53, p. 93.

8    Classis Gouda-Leiden-Woerden (april 1967); zie: Erik A. De Boer, Deschele dominee (2016), p. 130 en 204.

9    ‘Het was niet de taak van de generale synode materiaal bijeen te brengen voor de opbouw van een aanklacht aangaande betrokkene.’ Bovendien zou de bespreking van dat artikel (te) veel tijd kosten. Zie: D. Deddens, ‘De Generale Synode van Amersfoort-West (II en slot)’, in: Nader Bekekenjuni 1995, p. 172. Drs. D. Deddens was preses van de GS Amersfoort-West (1967).

10  Ds. B.J.F. Schoep ‘Oecumenische gezindheid’, in: Woord en Wereld, april 1966 (p. 100-106). Dit artikel is bestreden door: dr. C. Trimp, ‘De tirannie van kwade filosofie gaat voort’, in: De Reformatie, 5 november 1966 (p. 43-45). De Open Brief was gedateerd 31 oktober 1966 en de generale synode van Amersfoort-West begon 4 april 1967.Zie ook: Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 518/519. En: A. Kamsteeg, Een breuk te ver (1994), p. 42 noot 5.

11  Deputatenrapport p. 13. Tendentieus is hier de bewering dat de persoonlijke opvattingen van ds. Schoep voor de generale synode bijzaak waren; hoofdzaak was het beoordelen en veroordelen van de Open Brief. Dit wordt weersproken door de ‘vondst’ dat de trouw van ds. Schoep aan Schrift en belijdenis niet in twijfel getrokken mocht worden ‘in het bepaalde kader van twee gewraakte passages uit de Open Brief’. De synode zou dan opvattingen van ds. Schoep hebben ingelezen in de Open Brief. Zie Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 519.

12  In De schele dominee (2016), p. 181/182, beschrijft auteur Erik A. de Boer een poging, die niet doorging omdat de desbetreffende afgevaardigde zich terugtrok.

Adieu 1967, ruimte en tolerantie jrg 27, 2

Noten Actueel Hagens 2: (NaderBekeken jrg 27, februari)

1    Het deputatenrapport noemt ds. B. Wesseling, die geschorst werd omdat hij vond dat de GS de ondertekenaars van de Open Brief te resoluut had veroordeeld, zonder hen eerst te horen.Volgens de Generale Synode van Hattem (1972-1973) was dit echter geen grond voor schorsing – hoewel de bezwaren van ds. Wesseling tegen het dubbelbesluit wel werden afgewezen. Het deputatenrapport bespeurt hier een lichte kentering (p. 8). Mijns inziens trad deze synode op tegen een uitwas.

2    Deze onjuiste gedachte komt onder meer voor bij A. Kamsteeg, Een breuk te ver (1994), p. 11. Hij brengt dit als axioma, zonder enig spoor van bewijs. De synode startte geen tuchtprocedure!

3    Via de Particuliere Synode van Noord-Holland – ds. Schoep had een Verweerschrift ingediend – leest de GS ook Schoeps interpretatie van het eerste citaat uit de Open Brief. Maar de GS vindt ‘dat zij voor het verstaan van de Open Brief niet mag afgaan op de uitleg die één van de ondertekenaars aan haar geeft’. Direct na dat citaat schrijft het deputatenrapport (p. 13): ‘Zo wordt steeds duidelijker dat de persoonlijke opvattingen van ds. Schoep voor de GS bijzaak waren; hoofdzaak was het beoordelen en veroordelen van de “Open Brief”.’ Wat hier niet gezegd wordt, is dat deze GS over zichzelf zegt: ‘hoewel (…) zij (…) niet mag afgaan op (…), wil zij toch verklaren...’ waarna de synode inhoudelijk (!) op deze interpretatie van ds. Schoep reageert en die afwijst omdat ds. Schoep niet ingaat op het cruciale ‘zo nee, ...’ uit de Open Brief. Het deputatenrapport citeert slechts een gedeelte uit de eerste volzin. Dat is knoeiwerk! Zie Acta Generale Synode Amersfoort-West (1967), art. 162 onderdeel B, I ad. 4. Zie voor het Verweerschrift van ds. B.J.F. Schoep: Ton Bolland, Rondom de ‘Open Brief’ (1967), p. 112-124.

4    Dit zou de generale synode buiten de grenzen van haar bevoegdheid brengen. ‘Men denke aan Assen-1926 in kerkrechtelijk opzicht.’ Zie: D. Deddens, ‘De Generale Synode van Amersfoort-West 1967 (II en slot)’, in: Nader Bekeken, juni 1995, p. 170.

5    De plaatselijke kerken waren intussen al bezig met ‘de Open-Briefkwestie’. Een dag na het niet ontvangen van ds. Schoep deed de classis Gouda-Leiden-Woerden uitspraak inzake Oegstgeest (een bezwaarschrift uit feb. 1967), waar de predikant (drs. R. Brands) de Open Brief had ondertekend. De classis viel over dezelfde passages uit de Open Brief die ook voor de synode onacceptabel waren. Gehoord de eigen uitleg van ds. Brands sprak de classis nietuit dat hij de belijdenis discutabel stelt, maar verlangde wel van hem dat hij z’n handtekening onder de Open Brief zou terugnemen wegens een verwarring stichtende onduidelijkheid. Ook was door zijn beschuldiging van vrijmakingsgeloof (aanhangers van een kerkideologie) de samenwerking in de kerkenraad geschonden (in Valkenburg, waar drs. Brands ook predikant was, zag de kerkenraad dit als een zonde tegen het negende gebod). Toen hij pertinent bleef weigeren zijn handtekening terug te nemen, zat de zaak muurvast. Zie: Erik A. de Boer, De schele dominee (2016), m.n. hoofdstuk 8 en p. 187.

6    Deputatenrapport p. 6. Die punten staan in de Acta van de GS Hoogeveen, art. 29 II A en B. De particuliere synodes van Noord-Holland waren niet alleen gebrouilleerd met de generale synode van Amersfoort-West, maar ook al met die van Rotterdam-Delfshaven (1964-1965).

7    Zie Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 509-511 en 515/516.

8    Zie Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 517/518. Zie ook art. 29 II B ad 3.

9    Notulen van de classis Amersfoort d.d. 1 en 13 dec. 1967, p. 17.

10  Interview Nederlands Dagblad 9 nov. 2019.

11  Zie Acta Generale Synode Amersfoort-West (1967), art. 8, art. 14 en art. 16.

12  Zie Acta Generale Synode Hoogeveen (1969-1970), p. 516/517.

Zoeken

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Meer dan de tempel
Henk Drost
 
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra