Nader Bekeken

Als het fundament wordt aangetast

NB2020-7

oktober 2020
jaargang 27, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Dick Dreschler
Laten zij loven de naam van HEER!
Helaas mag de gemeente nu in de kerk niet zingen. Juist in de kerk gaan mensen met elkaar God prijzen. In Psalm 148 klinkt de lof op God en door te zingen mag je al iets van de verbondenheid van God ervaren. Laten we in elk geval bewust in gedachten meezingen of meeneuriën.

Actueel:
Bart van Egmond
Een ander fundament
Door volwaardig ruimte te geven aan twee tegengesteldeopvattingen, heeft de synode geprobeerd iedereen binnen het kerkverband te houden. Maar daarvoor wordt de geestelijke eenheid van ons kerkverband principieel opgeofferd. Deze synodebesluiten gaan uit van een ander – subjectief – fundament onder ons gemeenschappelijk geloven en belijden als kerken.

Thema:
Henk Drost
Eredienst en emotie
Er is gewoonlijk niet zoveel emotie te zien in onze erediensten, maar met het Woord raakt de Geest het gevoel, in vreugde (om de Heiland) en verdriet (om de zonde). Hoe moet je emoties beoordelen? Ze zijn belangrijk, maar zijn ze altijd goed? Emoties op zich zeggen niks over het geloof. Laat de emotie opkomen uit het Woord dat de Geest gebruikt om mensen te raken.

Column:
Gijs Zomer
What our fathers did
Over het erven van schuld en de eenvoudige gehoorzaamheid aan Christus.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Let op de ooievaar!
Ga niet tegen je natuur in door God uit de weg te gaan. Maar keer terug naar je Schepper door op Hem af te gaan. Neem een voorbeeld aan de ooievaar: de chasida, de trouwe. Wees zelf een chasid, een rechtvaardige, wees trouw en loyaal aan God.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Een groot geloof?
De belangrijkste vraag is niet: Heb jij een groot geloof? Maar: Ken jij de grote Redder Jezus Christus en geloof je in Hem?

Kerkgeschiedenis:
Harm Veldman
Een Kroaat werd leerling van Luther – en hoe!
Matthias Flacius Illyricus was een bekwaam wetenschapper, maar hij was vooral een streng volgeling van Luther. Helaas werd daardoor de geloofseenheid van de kerk versmald.

Gelezen:

Henk Drost
Lente in de kerk
Het boek Lente in de kerk. Impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen, van René van Loon (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht) is een positief boek maar heeft te weinig visie.

Gelezen:
Anne van der Sloot
God en ik in de crisis
Reinier Sonneveld schreef het boekje Waar is God in de crisis? En waar ben ik? (div. uitgevers), om mensen te coachen in de coronacrisis. Helaas ademt het boekje de sfeer van de ervaringstheologie. Zie HIER voor de bijlage bij noot 4 bij het artikel.

Uit andere bladen:
Gert Schutte
Corona en complot?
Ds. W.A. Zondag schonk in het Reformatorisch Dagblad van 14 augustus 2020 aandacht aan het fenomeen complottheorie. Ian Buruma stelde in een opinieartikel inNRC de vraag hoe mensen daartoe komen.
Het kwaad een gezicht geven
Mensen kunnen het gevaar lopen zich aan dergelijke theorieën vast te klampen, aldus Gert-Jan Segers in het Nederlands Dagblad.

Gedicht:
Werkloosheid, Ida Gerhardt. Met kort commentaar van Gert Slings.

 

 

 

 

 

Bijlage bij noot 4 van ‘God en ik in de crisis’, Anne van der Sloot:

Over het eenparige getuigenis van de Heilige Schrift: Het zijn niet maar twee of drie teksten, maar het is het meervoudig getuigenis van de Schrift!

1. Het getuigenis en de apostolische prediking van Petrus
1 Petrus 1:18-19: Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
1 Petrus 2:24: diezelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
1 Petrus 3:18: Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest.

2. Het getuigenis en de apostolische prediking van Paulus
Romeinen 5:8-11:God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
1 Korintiërs 15:3-4: Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt naar de Schriften.
1 Korintiërs 6:20: Want gij zijt gekocht en betaald.
2 Korintiërs 5:21: Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Galaten 1:4: die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader.
Galaten 3:13-14: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.
Galaten 4:4-5: Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

3. Het getuigenis en de apostolische prediking van de Hebreeën briefschrijver
Hebreeën 1:3-4: Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.
Hebreeën 9:26-28: want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweedenmale zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.
Hebreeën 10:12: deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God.

4. Het getuigenis en de apostolische prediking van Johannes
1 Johannes 1:7-10: maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
1 Johannes 2:1-2: Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
1 Johannes 3:5: En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen.
1 Johannes 4:10: Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
Openbaring 1:5: En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed.
Openbaring 5:9: Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit…
Openbaring 14:4: Dezen zijn gekocht uit de mensen…

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer