Nader Bekeken

Gods wet – vriend of vijand?

NB2020-7

juli/augustus 2020
jaargang 27, nr 7/8

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Dirk Groeneveld
In de kerk schittert Gods wijsheid
Gods veelmeerkleurige wijsheid is een mysterie. Toch zegt Paulus tegen de Efeziërs dat dat mysterie door de kerk bekendgemaakt zal worden. Hebben wij daarin ook een rol?

Actueel:
Henk Drost
Gods wet – vriend of vijand?
Wet of genade – een tegenstelling? Wie de verzoening bij Jezus zoekt (en niet in de wet), krijgt een andere kijk op de wet. De wet wordt je vriend.De wet laat je je zonde voelen. Door Christus te prediken blijft genade genade.

Thema:
Henk Drost
Alleen spontaan is echt
Onze tijd is allergisch voor autoriteit. Het roept snel agressie op als iets van buitenaf opgelegd wordt. Wat zegt mij de wet?! Het moet van binnenuit komen. Dan is het echt. Het gaat om spontane gehoorzaamheid. Die mentaliteit heeft ook invloed op ons geloof.

Vrouw en kerk:
Pieter Boonstra
M/V en ambt: het commissierapport gewogen
Hoe is in het nieuwe synoderapport van de commissie M/V omgegaan met de ingediende bezwaren? Wat is de visie op de Bijbel die de commissie hanteert? En beantwoordt het rapport aan de bedoeling: het bevorderen van een vruchtbare synodebespreking?

Vrouw en kerk:
Harm Veldman
De vrouw in het ambt: laat Bavinck ons uit de droom helpen
Wat Bavinck schreef over de vrouw in de heilige Schrift en over vrouw en ambt is ook voor ons van belang!

Column:
Gijs Zomer
Beeldenstorm
Over persoonsverheerlijking, beeldenstorm en iconen.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Het kostbaarste schepsel
Wat betekent het dat God de mens als zijn evenbeeld heeft gemaakt? Kun je zeggen dat de mens na de zondeval dat beeld nog steeds vertoont?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
De volkomen liefde van Jezus
Jezus bracht als Hogepriester het offer en als Lam was Hij het offer, Hij voldeed de schuld van onze zonde.

Kerk en synode:
Ferdinand Bijzet
De koers van Schoep
Wordt er door de GS Goes serieus nagedacht over koers zetten op de Wereldraad van Kerken? Dat is de koers die ds. Schoep in de door hem geschreven Open Brief al aangaf: wég bij ‘ons vaak klein vaderlands gedoe’ en op weg naar de wereldkerk die genoeg heeft aan één gronddogma, te weten de belijdenis dat Jezus Heer is.

Kerkgeschiedenis:
Huib Noordzij
Remonstranten en contraremonstranten in Kampen
Over een stuk kerkgeschiedenis van Kampen, op grond van het boek van dr. Erik de Boer, De macht van de minderheid.

Gelezen:
Myriam Klinker-De Klerck
Paulus dichtbij gebracht
Het boek Paulus, een biografie van Tom Wright (uitg. Van Wijnen, Franeker) leest als een historische roman, waarin wel veel is ingekleurd.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Sacramenten op afstand in crisistijd
In De Waarheidsvriend gaat ds. A.J. Mensink in op de vraag of en hoe de sacramenten gevierd kunnen worden als de gemeente niet fysiek kan samenkomen.
Pijnlijk afscheid
In het Australische opinieblad Una Sancta publiceerden ds. R.D. Anderson en br. B. Veenendaal een rapportage van hun bezoek aan de GS Goes.

Gedicht:
Mooie gesprekken – 1 Over de ziel, Rutger Kopland.Met kort commentaar door Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer