Nader Bekeken

Psalm 8

NBmaart2013

september 2012
Jaargang 19, nr 9

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Jochem Douma
Psalm 8
Psalm 8 is een lofpsalm op Gods verhevenheid en op zijn schepping. Hij heeft de mens veel macht in de schepping gegeven. Alle mensen, tot en met de kinderen, loven Hem om zijn grootheid. Maar de mens die allereerst in deze psalm bezongen wordt, is onze Heer Jezus Christus.

Kroniek:
André Bas
Gods eigen liedboek
In het ND is enige maanden geleden een discussie gevoerd over het zingen van psalmen. Hoe komt het eigenlijk dat we in de kerk de psalmen zingen? Een terugblik in de geschiedenis.

Gods ene Woord
God zelf heeft de psalmen gegeven, zij zijn zijn Woord. Hij gaf ze aan zijn volk Israël, maar zijn ze ook bestemd voor ons, nieuwtestamentische christenen?

Gods strenge oordeel
De vraag in de ND-discussie was ook of we wel alle psalmen kunnen zingen: kunnen we ook de wraakpsalmen wel op onze lippen nemen? Laten we beseffen dat God tot zijn recht moet komen, in zijn liefde en in zijn oordeel.

Thema:
Aryjan Hendriks
Professor Bram van de Beek over de kerk
Prof. dr. A. van de Beek schreef opnieuw een lijvig boek: Lichaam en Geest van Christus (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer). Het eerste deel ervan is gewijd aan de kerk en daarover wordt veel gezegd: over de eigenschappen en over de kenmerken van de kerk, over de huidige situatie en over het ambt. Ondanks enkele vragen en opmerkingen een waardevolle uitgave.

Column:
Rufus Pos
Voortschrijdend inzicht
Mensen veranderen door ervaringen soms van mening, maar we blijven toch altijd anderen naar onze eigen maten opmeten.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Is Jezus God?
Welke naam wordt bedoeld als Paulus in Filippenzen 2:9 spreekt over de naam die elke naam te boven gaat?

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer
In de wereld
De kerkgang is het belangrijkste in ons leven in de wereld. In de kerk horen we de verbinding te leggen tussen ons bestaan hier en de werkelijkheid van God.

Rondblik:
Joop Schreuder
Gezag: gevaar of geschenk?
Wat moeten wij in onze tijd nog met de bijbelse teksten over gezag? Er is in de loop van de tijd veel misbruik geweest ten aanzien van het gezag. Maar gelijkwaardigheid hoeft er niet mee in tegenstelling te zijn. Gezag mag je zien als een geschenk, en zij die gezag dragen, hebben zich dienstbaar op te stellen, zie het voorbeeld van Jezus zelf.

Gemeentebreed:
Sipke Alserda
Samen – met of zonder huwelijk?
Hoe moeten kerkenraden omgaan met stellen die ongehuwd samenwonen? Het blijkt tegenwoordig ook voor christenen niet meer zo vanzelfsprekend te zijn om voor het huwelijk te kiezen.

Gelezen:
Harm Boiten
Jesus stel homself bekend
Een eerder verschenen boek van dr. Rob van Houwelingen over de ‘Ik ben’-uitspraken van de Here Jezus is nu in het Zuid-Afrikaans vertaald onder de titel Jesus stel homself bekend: een fraai geschenkboekje met kleurenillustraties van Aldert Visser.

Gedicht:
Via pillen, Leo Vroman. Met kort commentaar door Gert Slings

Persrevue:
Perry Storm
Is de wereld op het platteland minder aanwezig?
In Christelijk Weekblad deed cultureel antropologe José M. Baars verslag van een onderzoek naar de ‘wereldverkenning’ van reformatorische jongeren.

Verontrusting over de GKv in het buitenland
Ds. Alko Driest schreef in de Kerkbode voor Groningen enz. over de zorgen die in de Canadese (en andere buitenlandse) kerken leven over de ontwikkelingen in onze Nederlandse kerken.

Een sobere liturgie, vol verwachting
In het Reformatorisch Dagblad legde prof.dr. A. Baars uit waarom de klassiek-gereformeerde liturgie zo sober is, vergeleken met andere liturgieën.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer