Nader Bekeken

Christus overwint

NBmaart2013

maart 2012
Jaargang 19, nr 3

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Rien Heemskerk
Het wonder van Golgota: de dood schept leven
In deze tijd voor Pasen is het goed ons te verdiepen in de onvoorstelbare betekenis van Christus’ lijden en sterven. Ook Hij was een mens van vlees en bloed, Hij werd daarin onze broeder. Hij sloeg satans wapen uit handen en overwon. Die geloofszekerheid mag ons rust geven, in leven en sterven.

Kroniek:
Kees van Dijk
Na het congres over homoseksualiteit
In januari was er aan de TU Kampen een congres over ‘Homoseksualiteit, samen op weg naar één christelijke levensstijl?’ Het congres had een duidelijk omschreven doelstelling, waarbij o.a. gestreefd werd naar een veilige sfeer. De organisatie onderscheidde drie benaderingen, die weer verdeeld werden in vier aspecten. Uit reacties in de pers spraken teleurstelling en bezorgdheid over het congres. Het moet werkelijk blijven gaan om de heiligheid van de gemeente!

Thema:
Aryjan Hendriks
K. Schilder over de kerk
De Zuid-Afrikaanse theoloog en filosoof dr. A.L.A. Buys publiceerde een belangrijke studie over de visie van K. Schilder over de kerk. Zo geeft het boek een goed overzicht van wat Schilder in de loop der jaren over de kerk schreef, al is er van hem geen systematische uitgewerkte leer van de kerk. Schilder en de kerk is ook nog voor vandaag een belangrijk thema en aan de hand daarvan kunnen diverse punten nog nader uitgediept worden.

Waarom naar de kerk?:
Pieter Niemeijer
Gewoonte
Het is goed om uit gewoonte naar de kerk te gaan, dat deed Jezus ook. In de Bijbel is het geen optie maar een gebod om te gaan zo vaak de Heer ons roept.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Gebedsparel
Bid het gebed van Jabes en je succes is verzekerd! Zo kon men het welvaartsevangelie horen preken. Hoe bad Jabes? Jabes legde zich niet neer bij zijn negatieve naam, maar hij stelde zich beschikbaar voor God. En toen werd zijn gebed ruimharig verhoord. De aan hem beloofde gebiedsuitbreiding is tegelijk een voorschot op de ons beloofde nieuwe aarde.

Column:
Gijs Zomer
Professor Kamphuis bezorgde mij wel eens een koude rilling
Professor Kamphuis was een zachtmoedig mens, maar als het nodig was, kon hij de dingen scherp zeggen.

Rondblik:
Johan Knigge
Lucas en de toespraak van Gamaliël
Het Sanhedrin was verbijsterd over het onderricht van de discipelen en wilde hen laten doden. Maar de farizeeër Gamaliël hield een waarschuwende toespraak. Daarom noemt hij de namen van Teudas en Judas. Vanuit de geschiedschrijving is niet heel duidelijk wie deze mannen waren.

Gemeentebreed:
Pieter Niemeijer
Wat gebeurt er in Kampen?
De TU in Kampen is een wetenschappelijke opleiding, ook wettelijk gezien. Er moet onderwijs plaatsvinden, maar ook onderzoek en kennisuitwisseling. De opleiding is breed en ook geschikt voor hen die uiteindelijk geen predikant zullen worden. Er gebeurt veel in Kampen, Kampen heeft ambities!

Gelezen:
Harm Boiten
Correlatie, wat is dat?
Enkele jaren geleden werd in Apeldoorn een conferentie gehouden over vragen rond bijbelwetenschap en geloofsleer, onder het thema ‘correlatie’. Correlatie is nog niet zo’n eenvoudige term; verschillende theologen werken die verschillend uit, waar anderen dan weer kritiek op hebben. Een aantal bijdragen op genoemde conferentie is gebundeld: G.C. den Hertog (red.), Correlatie. Tussen bijbelwetenschap en systematische theologie (uitg. TU Apeldoorn).

Gedicht:
Mijn vader, Nannie Kuiper. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
De ‘hedendaagse moraal’ van dikke ik
Dr. H. van den Belt laat in het Reformatorisch Dagblad zien dat Bavincks analyse van het denken over goed en kwaad na ruim honderd jaar nog steeds actueel is.
Tucht, heus kenmerk van de kerk!
In Clarion, het Canadese kerkelijke opninieblad, vraagt ds. Clarence (Klaas) Stam aandacht voor de kerkelijke tucht.

De dominee op schoot?
De prediking lijkt te ‘ver-therapeutiseren’, aldus ds. A. Beens in het Reformatorisch Dagblad.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Oktobernummer
- Synodebesluit m/v en het recht
- Gods naam loven
- Let op de ooievaar
- God en ik in de crisis

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer