Nader Bekeken

Eindtijd en eenheid

NBmaart2013

mei 2013
Jaargang 20, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Meindert Sliggers
Gods plannen falen niet!
Het visioen van de troonwagen uit Ezechiël 1 is adembenemend. God laat daarin zien hoe Hij recht vooruit op zijn doel afgaat en tegelijk ook heen en weer flitst. Waarom is dit? Toch geeft dit visioen veel vertrouwen.

Kroniek:
Perry Storm
Onrust in de CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerken zouden in een crisis verkeren, samenwerking met andere kerken zou als een splijtzwam werken. Klopt deze waarneming van het ND? De discussie kwam op gang na uitlatingen van de vorige synodepreses, ds. P.D.J. Buijs. Hij vroeg zich af of ingezet moet blijven worden op landelijke institutionele kerkelijke eenheid.

Kerkelijke eenheid – het is ingewikkeld geworden
Onrust en verwarring doen zich net zo goed voor in de vrijgemaakte kerken. De vraag welke eenheid wordt nagestreefd, zal niet door ieder gelijk beantwoord worden. Er wordt verschillend getaxeerd, want er wordt toenemend verschillend gedacht over de ontwikkelingen binnen de kerkgenootschappen.

Thema:
Pieter Niemeijer
Zacharia 14: exclusief eindtijdscenario?
Zacharia 14 wordt door christenen heel verschillend uitgelegd. Sommigen lezen er een letterlijke beschrijving in en de juiste volgorde van wat er aan het eind van de geschiedenis en bij de wederkomst van Christus gaat gebeuren. De manier van lezen heeft consequenties voor de manier van uitleg. Een aantal hermeneutische overwegingen bij dit hoofdstuk.

Enige literatuur bij dit artikel
Nederlandstalige verklaringen van Zacharia
J. van Andel, De Kleine Profeten, Leeuwarden 1881.
Mieke Brink-Blijdorp en Ria Kuijper-Versteegh, De Koning in aantocht. Bijbelstudiedagboek bij Zacharia, Franeker 2011.
J. Calvijn, De Kleine Profeten, deel V, Zacharia (Verklaring van de Bijbel), Goudriaan 1978.
D. Deden, De Kleine Profeten uit de grondtekst vertaald en uitgelegd (Boeken van het Oude Testament, deel XII, Roermond 1953.
J. Douma, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi. De kleine profeten III(Gaan in het spoor van het Oude Testament, deel 11), Kampen 2008.
J. Ridderbos, De Kleine Profeten opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard, deel III, Haggai, Zacharia Maleachi (Korte Verklaring der Heilige Schrift), 2e druk, Kampen 1952.
W.H. Rose, ‘Zacharia’, in: G.W. Lorein (red.), Geschriften over de Perzische tijd. Daniël, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi (De Brug. Commentarenreeks op het Oude Testament, deel XI), Heerenveen 2010. Rose geeft belangwekkend materiaal over de aard van de profetie en de vergelijking van de citaten uit Zacharia met het evangelie naar Matteüs.
C. Vonk, Hosea - Maleachi (De Voorzeide Leer, deel 1 Hc), Barendrecht 1983.
J. Westerink, Haggai en Zacharia. Profeten van het Huis van God, Amsterdam 1992.
A.S. van der Woude, Zacharia (De Prediking van het Oude Testament), Nijkerk 1984.

Andere werken
A. van de Beek, Hasselelponi. Meditaties over verrassende teksten uit de Bijbel, Zoetermeer 2012, p. 61-67. Van de Beek schrijft inzicht gevend over de ‘vervulling’ van de profetie over Tyrus in Ezechiël 26.
Tj. Boersma, De Bijbel is geen puzzelboek. Een confrontatie met de opvattingen van Hal Lindsey, 3e druk, Enschede 1977.
W.G. de Vries, Het ene Woord en de vele sekten, 2e druk, Goes 1984, p. 107-111.
J.R. Wiskerke, Brood voor Gods volk, Goes 1969, p. 162-169. Wiskerke schrijft over het profetisch (gebrek aan) perspectief.

Column:
Rufus Pos
Godvrezende ouders
Het geloof kun je je kinderen niet geven, je kunt ze wel gelovige ouders geven

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Hellevaart of hemelvaart
De laatste verzen van 1 Petrus 3 zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Het gaat over Christus, die naar de geesten is gegaan die gevangen zaten, om aan hen een bepaalde boodschap te brengen. Gaat het hier over het ‘neergedaald in de hel’ uit de Apostolische geloofsbelijdenis, of moeten we anders denken? Wie zijn die geesten, wat is die boodschap en wanneer gebeurde dit?

Rondblik:
Jan Berend Wilmink
Een droom van een koning (meditatie over 1 Koningen 3:5-15)
Salomo’s droom kent vier inspirerende momenten, voor koning Salomo, voor koning Willem-Alexander, voor het volk, ja voor ieder christen. Salomo’s vraag kent stimulans, fundering, zorg en doel.

Gemeentebreed:
Jan Smelik
Liturgische formulieren
Acht van de zeventien formulieren die achter in ons kerkboek staan, dateren uit de zestiende eeuw. Waarom gebruiken we ze eigenlijk, en past het gebruik van formulieren nog wel in onze tijd? Hierover wordt verschillend gedacht. Het is zinvol om voor de discussie allereerst helder te hebben waartoe de formulieren oorspronkelijk gemaakt zijn.

Gelezen:
Jaap Burger
Leven na de genadeklap
Arie de Rover wil in zijn goed leesbare boek Leven na de genadeklap (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) laten zien wat werkelijk leven uit genade is. Hij houdt daarmee een spiegel voor, maar er zijn ook vraagtekens te plaatsen.

Gedicht:
’s Nonnekens biecht, Virginie Loveling. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
CGK en kerkelijke eenheid – 1
In De Wekker stond een interview van Redmar Smit en ds. P.L.D. Visser met oud-synodepreses ds. P.D.J. Buijs, waarin deze zich onder andere uitspreekt over kerkelijke eenheid. In het ND reageerde Miranda Renkema daarop kritisch en vervolgens schreef dr. D.J. Steensma in het Kerkblad voor het Noorden daar weer over. In het Christelijk Weekblad is ds. Willem van ’t Spijker over de uitlatingen van ds. Buijs bevraagd.

CGK en kerkelijke eenheid – 1
Ondertussen had in De Wekker een interview gestaan met prof. J.W. Maris en ds. J. Westerink, die beiden jarenlang deputaat waren voor de landelijke gesprekken over eenheid. Daarna is, eveneens in De Wekker, nog een briefwisseling gepubliceerd tussen de predikanten Buijs en Van ’t Spijker.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer