Nader Bekeken

Jongeren als voorbeeld

NBjanuari2011

januari 2013
jaargang 20, nr. 1 

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Geen smoesjes!
In Deuteronomium 13 doet de Here een klemmend appel op ons om Hem lief te hebben en trouw te blijven. Het is een oudtestamentische maar nog steeds actuele oproep. De Here wil zijn volk beschermen. Daarom is Hij zo streng tegen ieder die zijn volk op het verkeerde been wil zetten.

Kroniek:
Gert den Dulk
Een felle discussie over Israël
In het ND kwam een discussie over Israël op gang naar aanleiding van de opvattingen van dr. Steven Paas die het christenzionisme afwijst. Hoe je de bijbelteksten over Israël leest, heeft met name te maken met de hermeneutische bril die je ophebt.

Jongeren als voorbeeld
Jongeren houden ouderen nogal eens een spiegel voor. Je kunt onder andere van hen leren hoe je met de sociale media kunt omgaan. Al moeten we allemaal oppassen dat we daardoor niet te weinig tijd voor God overhouden.

Thema:
Aryjan Hendriks
Kun je op het evangelie aan?
Waarom is wat de evangelisten over Jezus schrijven, betrouwbaar? Hij heeft zelf niets schriftelijks nagelaten, we moeten het hebben van zijn getuigen. Maar er waren veel getuigen en de evangelisten waren de kroongetuigen. Zijn Woord hebben wij ontvangen door toedoen van de Heilige Geest.

Column:
Rufus Pos
Goed Nieuws
Over opnieuw geboren worden tegenover de crisis die nu heerst op velerlei gebied.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Is Jezus geboren in het jaar nul?
De christelijke jaartelling gaat uit van jaren voor of na de geboorte van Christus. Maar de Bijbel geeft geen concrete informatie over de datum van zijn geboorte.

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer
Luister
In het oude verbond daalde God neer op de berg Sinai en sprak Hij via Mozes. Hier op aarde. Maar nu, in het nieuwe verbond, richt God onze harten op de hemel. In de kerkdienst treden we binnen in een geweldige gemeenschap. We naderen voor de troon van God in de hemel.

Rondblik:
Huib van Leeuwen
Erfenis of opdracht?
We kennen al meer dan vijftig jaar gereformeerde scholen in Nederland. De oorsprong ligt binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De laatste jaren wordt de directe lijn tussen scholen en kerken steeds minder sterk. Toch betekent dit niet, dat het onderwijs minder gereformeerd wordt. De scholen moeten meer dan ooit van binnenuit werk maken van wat dat betekent: goed, gereformeerd onderwijs.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Blijf ik wel ik?
Hoe zit het met onze identiteit? Je hoort nog wel eens zeggen dat onze identiteit in Christus ligt, maar is dit spreken wel juist? Als onze ‘ik’ verdwijnt, is er zelfs geen echte verlossing. Daarvoor moet ik veranderd en vernieuwd worden.

Gelezen:
Harm Boiten
Waar komt het kwaad vandaan?
Dr. A.H. van Veluw ging op zoektocht naar de grote vraag naar de oorsprong van het kwaad en deed er verslag van in zijn studie Waar komt het kwaad vandaan? (uitg. Groen, Heerenveen). Het is een boeiend boek met een apologetisch karakter.

Gedicht:
Wanneer wij moeten gaan, Sytze de Vries. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Prediking en dogmatiek
Prof.dr. G. van den Brink schreef een serie van drie artikelen in De Waarheidsvriend onder de verzameltitel: ‘Triniteit en prediking’. Uit de eerste twee artikelen wordt geciteerd, ze gaan over prediking en dogma en over een toenemende scepsis tegen de prediking als monoloog en de eredienst als ‘eenmansbediening’.

De onvergelijkbaarheid van de canon
In de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen enz. vraagt prof.dr. J. van Bruggen aandacht voor het unieke, onvergelijkbare karakter van de Bijbel als canon en de manier waarop die canon is ontstaan.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer