Nader Bekeken

De kinderen horen erbij

NB2021-8

december 2021
jaargang 28, nr 12

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:

Pieter Schelling
‘Immanuel’ vervuld!
Tempel en kerk hebben in het nieuwe Jeruzalem hun dienst gedaan. De Almachtige en het Lam vormen zelf hun huis in de stad. Dat Immanuel-symbool is vervuld. Johannes’ visioen van de nieuwe stad kan ons in alle verwarring en onrust de beloofde kalmte en kracht geven.

Actueel:
Jan Wesseling
Goed onderscheiden rond ‘kinderen aan het avondmaal
Waarom gaat het precies als je spreekt over kinderen en avondmaal? In de discussie komen veel theologische lijnen bij elkaar, aldus het ND. Maar die lijnen komen niet goed in beeld en worden niet goed doordacht. De synode kreeg de zaak niet voor elkaar en heeft besloten om dit aan de vrijheid van de kerken over te laten.

Thema:
Alko Driest
Dr. M.J. Arntzen – een voorganger die het niet bij woorden liet
De synode heeft gesproken, ook over het omgaan met de Schrift. Een dergelijke situatie deed zich in de synodaal Gereformeerde kerken voor in de jaren ’60-’70. In deze tijd kwam onder anderen ds. Arntzen met een tegengeluid en ten slotte sloot hij zich aan bij de vrijgemaakte kerken. Hij was en bleef betrokken bij het leven van de kerken.

Column:
Rufus Pos
Afscheid van het verleden
Over veroordeling van het (kerkelijke) verleden.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Woeste wolven en schuchtere schapen
Wolven gelden in de Bijbel als symbool van woestheid en dreiging. Ze hebben een voorkeur voor lammetjes en kalfjes. Toen de apostelen gestorven waren, grepen de wolven hun kans en werd ketterij de kerk ingedragen. Maar eens zullen roofzucht en angst verdwenen zijn!

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Wie niet horen wil…
Hoe de belijdenis spreekt over nut en doel van de sacramenten.

Weerwoord:
Kees de Ruijter
De preek en het drama van God – een weerwoord
Over de dramametafoor als weerwoord tegen en reactie op de artikelen hierover uit het novembernummer.

Reactie:
Harry Wendt
De preek en het drama van God
Korte reactie op het weerwoord van prof. De Ruijter.

Nieuw cahier:
Balten Pieter Hagens
Koning Salomo en zijn wijsheid
Henk Drost schreef na het cahier over David die Gods held was, een cahier over Salomo die Gods lieveling was. Hoe kon het dat het met deze wijze koning zo fout ging?

Gelezen:
Harm Boiten
Hemelse uitzendkrachten
Met Hemelse reisbegeleiding behandelt Rob van Houwelingen (uitg. KokBoekencentrum) alle nieuwtestamentische tekstgegevens over de engelen.

Gelezen:
Lucius de Graaff
Handboek voor salafisten
In Bid, vecht en heers. Regeren in overeenstemming met Allah’s wet geeft Machteld Allan (uitg. Prometheus, Amsterdam) veel informatie over het salafisme.

Uit andere bladen:
Perry Storm
De ambten in een seculier leefklimaat
In De Waarheidsvriend biedt ds. J.A.W. Verhoeven in feite een beknopte ambtstheologie, toegespitst op het grote belang van de kerkelijke ambten in het huidige leefklimaat.
Goede aandacht voor de jeugd, soms is minder meer…
Ds. Willem de Graaff vraagt zich in de Gereformeerde Kerkbode Groningen-Fryslân-Drentheaf of de veel gevraagde aandacht voor de jeugd niet eerder aandacht voor de ouders moet zijn.

Gedicht:
Vredevorst en zijn rijk. Inge Lievaart.Met kort commentaar van Gert Slings.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- God stuurt zijn Zoon naar onze wereld van duisternis
- Wat zijn de gevaren van kerkstrijd?
- Welke opvatting over schriftgezag hanteert het rapport Elkaar van harte dienen?
- Gods hand is er in alles wat gebeurt.
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer