Nader Bekeken

Woestijnwegen

NB2016-2

januari 2016
jaargang 23, nr 1

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Wegenbouw in de woestijn
Jesaja roept op om voor de HEEReen weg te banen in de woestijn. Het Nieuwe Testament verbindt deze oproep met het optreden van Johannes de Doper. Door zijn prediking in de woestijn maakte Johannes de weg klaar voor Jezus Christus. Heeft de woestijn van Jesaja 40:3 een blijvende betekenis, ook voor ons?

Kroniek:
Kees van Dijk
Iets nieuws
Laten we ook in 2016 wandelen in geloof, en niet naar onszelf, maar naar Jezus Christus kijken.

Slechte bril?
In Onderwegen in het NDwaren schrijvers die zich afvroegen of Nader Bekekenin het oktobernummer niet zelf zich schuldig maakte aan de nieuwe hermeneutiek. Een weerwoord.
Vervolg gesprek in NGK
In de NGK is er op de Landelijke Vergadering gesproken over homoseksualiteit en de laatste geluiden stemmen hoopvol.

Thema:
Pieter Niemeijer
Een repeterende breuk?
Na het artikel over de donatisten en hun hang naar een zuivere kerk nu verder over vragen rond de eenheid van de kerk; ook over de plicht om zich af te scheiden van wie niet van de kerk is. Opnieuw in confrontatie met de donatisten, een beweging uit de vierde eeuw, waartegen de kerkvader Augustinus zich krachtig heeft verzet.
De noten bij dit artikel vindt u hier.

Column:
Gijs Zomer
Ik ben een asielzoeker
Waar moet de dominee na zijn emeritaat gaan wonen?

Woordwaarde:
Egbert Brink
Aanbevelenswaardig: Febe de diaken
Paulus beveelt Febe aan in de gemeente Kenchreeën als diacones. Wat wil die functie zeggen en waarom beval Paulus haar aan?

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Vertrouwen
Als je het levensgevoel van vandaag in aanraking brengt met de inhoud van dec Dordtse Leerregels, voel je weerstand. Let op de TULIP-points, geloof Gods reddingsplan.

Rondblik:
Johan Knigge
De tempelinscriptie van koning Joas
Een stenen tablet met een inscriptie uit Israël werd wereldnieuws. De tekst op de steen heeft betrekking op het herstel van de tempel door koning Joas, zoals beschreven in 2 Koningen 12 en 2 Kronieken 24. Is de steen echt of toch vervalst?

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks

Zonnigheid in ons sterven
Sterven is niet enkel verlies, er is ook winst. We komen als Gods kinderen echt thuis en mogen voor altijd bij Christus wonen.

Gelezen:
Harm Boiten
HSV-Studiebijbel
Bij uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen, verscheen de Studiebijbel die is gebaseerd op de Herziene Statenvertaling: de hele Bijbel met uitleggende verklaringen in één band.

Gedicht:
Een deugdelijk jaar, Guido Gezelle. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Mensverbetering
In Laat leven, uitgave van de VBOK, schreef ethicus prof.dr. Theo Boer over de volmaakte mens en waarom die niet bestaat.
Jongerenwerk in 2016
In Christelijk Weekbladvroeg Nynke Dijkstra zich af waarom zo veel jongeren de kerk de rug toekeren.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer:
- Het probleem van relevantie
- De doorwerking van de Verlichting
- Ik geloof in de Heilige Geest

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer