Nader Bekeken

Onze Gastheer

Nader Bekeken april 2014
jaargang 21, nr. 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Meelopen met open ogen
In Micha 6 spreekt iemand die enorme offers aan de Heer wil brengen. Maar het lijkt erop of de Heer daar niet van gediend is. Toch heeft Hij zelf offers voorgeschreven. En Hij wilde toch ook het offer van zijn eigen Zoon?

Kroniek:
Perry Storm
GKv en NGK: op weg naar verloving en huwelijk?
De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben een voorstel gedaan tot hereniging met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het zou mooi zijn als de Here geeft dat de gescheiden wegen weer samengevoegd kunnen worden. Maar zijn nu dan alle belemmeringen weggenomen? Met name wat betreft de binding aan de belijdenis en de vrouwelijke ambtsdrager?

Thema:
Hans van Pelt
Wat dan wél? Over de plaats van vrouwen in de gemeente
Beide deputatenrapporten van de CGK inzake vrouw en kerk (2001) geven veel informatie over de taken van vrouwen in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis. Er zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die ook onze discussies verder kunnen helpen.

Column:
Rufus Pos
Vraag en antwoord
Worden over het dienen van vrouwen de juiste vragen gesteld en antwoorden gegeven?

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Gast wordt gastheer
Stel je voor dat de Here Jezus bij je op bezoek komt. Is Hij dan wel welkom? Hij is gast, maar neemt de leiding en treedt op als gastheer. Denk bijvoorbeeld aan de Emmaüsgangers, maar ook aan ons avondmaal.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Omhelzen
Christus omhelzen, wat een intiem woord! Het heeft alles met ons geloof in Hem te maken.

Rondblik:
Hans de Wolf
Vreemdelingschap: een vergeten kenmerk van christenen?
Als christenen proberen we de wereld niet te mijden, maar juist een plek in te nemen midden in de maatschappij van vandaag. Dat kan consequenties hebben. Over vreemdelingschap in de Bijbel en in onze eigen praktijk.

Synode 2014:
Gijs Zomer
Wij zouden Jezus wel willen zien
Op de synode zijn diverse zaken de afgelopen weken besproken: profiel predikant, pastoraat, huwelijk en echtscheiding, en de leerstoel medische ethiek. En met name bij voorbesprekingen over vrouw en ambt bleken de verschillen in denken over wat nu het Woord van God is.

Gemeentebreed:
Dick Dreschler
Als je niets aan de preek hebt…
Soms heb je na de kerkdienst het gevoel dat je niets aan de preek gehad hebt. Hoe moet de prediker preken en hoe moet de hoorder luisteren? Ook voor de mens van vandaag zal steeds weer een antwoord op de gekozen tekst gevonden moeten worden.

Gelezen:
Anne van der Sloot
Samen dansen in de kerk
Kritische bespreking van het boek van Almatine Leene, Samen dansen in de kerk. Als mannen en vrouwen op God lijken (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam), met als thema man en vrouw, geschapen naar Gods beeld.

Gedicht:
De gelijkenis van de verloren vader, Henk Vreekamp. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Christelijke ethiek
In het Reformatorisch Dagblad deelde dr. Stef Groenewoud de zorgen van de hoofdredacteur over het gemis aan gereformeerde ethici die de grote vragen van onze tijd doordenken.
De stijl van de gereformeerde eredienst
Ook in het RD verscheen een bewerking van een lezing van dr. W. Verboom over de vormgeving van de gereformeerde eredienst.
De betrouwbaarheid van de canon
Dr. Pieter Lalleman schreef een artikel, eveneens in het RD, over ontstaan en gezag van de Bijbel.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer:
- Het probleem van relevantie
- De doorwerking van de Verlichting
- Ik geloof in de Heilige Geest

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer