Nader Bekeken

Melanchthon, bruggenbouwer in Europa

NBjanuari2011

oktober 2011
jaargang 18, nr 10

Download dit nummer

Schriftlicht:
A. van Houdt
Blijf u inspannen voor uw redding!
Het lijkt tegenstrijdig: we zijn aangewezen op Gods genadige verkiezing en tegelijk vraagt de Here dat wij ons inzetten voor ons geloof. Hangt het volgens Paulus in Filippenzen 2 dan toch af van onze eigen inspanningen?

Kroniek:
A. Bas en P.L. Storm
Kerkorde-rijp? De tweede editie van de Werkorde
De tweede editie van de Werkorde is verschenen, met een toelichtend rapport. Voordat de synode deze conceptkerkorde aan de classes voorlegt, krijgen de kerken eerst nog gelegenheid er kennis van te nemen. Er zijn nog wel diverse vragen te stellen bij en opmerkingen te maken over deze Werkorde-2.

Thema:
F. van der Pol
Melanchthon, bruggenbouwer in Europa
Ter gelegenheid van de 450e sterfdag van Philippus Melanchthon verschenen er enkele boeken over de reformator. Dit artikel is geschreven mede naar aanleiding van: Philippus Melanchthon. Bruggenbouwer, onder red. van Frank van der Pol (Utrecht, Kok, 2011) en H.J. Selderhuis, Praeceptor Europae. Philippus Melanchthon over kerk, recht en universiteit (Apeldoorn, TU, 2010).

Column:
R.Th. Pos
Aantrekkelijke Kerk
Hoe staan we tegenover de leegloop van de kerken?

Woordwaarde:
P.H.R. van Houwelingen
Heeft Matteüs zich vergist?
Matteüs verwijst in hoofdstuk 27 in de passage over Judas naar iets dat door de profeet Jeremia was gezegd, maar de tekst die hij citeert, is afkomstig uit Zacharia. Wanneer er sprake is van mogelijke fouten in de Bijbel, komt vaak deze tekst aan de orde. Gaat het hier werkelijk om een fout?

Rondblik:
H.J. Boiten
Een belijdenis van 450 jaar
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis het licht zag. Wat waren de religieuze en de politieke omstandigheden van die tijd? Waarom is deze belijdenis ontstaan?

Gelezen:
A.N. Hendriks
Een actueel boek over ons geloof
Alister McGrath en Jan Hoek schreven een Handboek christelijk geloof (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer). Daarin wordt de hoofdsom van de christelijke leer op frisse manier uiteengezet, terwijl moderne dwalingen en stromingen ter sprake komen.

H.J. Boiten
Gevangen om het evangelie
De Stichting Heruitgave Werken Guido de Brès gaf (bij uitg. Koster, Barneveld) twee boeiende werken van en over De Brès uit: Het wapen van het christelijk geloof en Gevangen om het evangelie (vertaling van een boek dat Jean Crespin schreef, kort na de dood van De Brès).

Gedicht:
Genealogie, Joke van Leeuwen. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Nederland in de ogen van buitenlanders
Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een boeiende serie over de ervaringen van verschillende buitenlanders die Nederlandse kerkdiensten bezochten.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer