Nader Bekeken

De Here wil wel zegen geven

NBjanuari2011

juni 2011
jaargang 18, nr 6

Download dit nummer

Schriftlicht:
A. Bas
De Here wil wel zegen geven
Ondanks alle zonde en tegenwerking laat de Here zijn volk niet in de steek. Hij belooft zelfs dat ze zullen wonen in een heerlijk land (Maleachi 3:12). In Maleachi’s dagen leek het daar niet op, maar hoe is dat in onze tijd? De Here wil ons in zijn heerlijk land brengen, langs de weg van gehoorzaamheid van onze kant.

Kroniek:
H.J. Boiten
Herziene Statenvertaling
Enkele maanden geleden verscheen de Herziene Statenvertaling, met een presentatie in de Grote Kerk in Dordrecht. In onze kerken is er niet om deze herziening gevraagd, dat verzoek was afkomstig uit de kringen waar de Statenvertaling nog als kanselbijbel in gebruik is. De opdrachtgever tot de herziening was het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. In een special van De Waarheidsvriend wordt een vergelijking gemaakt tussen de drie Nederlandse vertalingen: de HSV, de NBV en de NBG-1951.

Thema:
A. Bas
Is daar iemand?
In bepaalde tv-programma’s worden geesten van overledenen opgeroepen om mensen te troosten. In de middeleeuwen kende men volop de verering van heiligen en werd erover gediscussieerd of en hoe die heiligen weten wat op aarde plaatsvindt. Er blijven op dit gebied vragen over, maar duidelijk is dat de Here niet wil dat wij geesten en schimmen van doden raadplegen (Lev. 19:31).

Column:
G. Zomer
Vijftienhonderd preken
Over de primaire taak van de predikant.

Woordwaarde:
Joh. de Wolf
‘Misschien…’: maakt God ons onzeker?
Het woord ‘misschien’ komt diverse malen in de Bijbel voor, zij het ook in de vorm van ‘wellicht’ of ‘wie weet’. Het is ook in de Bijbel een gewoon woord uit de omgangstaal. Maar soms wordt het woord gebruikt in relatie tot wat God wel of niet doet, zoals in Sefanja 2:3. Het geeft extra kleur aan de onverdienstelijkheid van Gods genade.

Rondblik:
H. van Leeuwen
Wie heeft dit alles geschapen?
In het boek Hete hangijzers (onder red. van Cees Dekker en Martine van Veelen) komt onder andere het onderwerp schepping en evolutie aan de orde. Zonder het met alles eens te zijn, kun je in het boek veel vinden om kritisch over de zaken na te denken. Over genoemd onderwerp verscheen ook een leerzaam boekje bij Woord en Wereld, namelijk Wie heeft dit alles geschapen? (door ds. P. Niemeijer).

Synode 2011:
R. ter Beek
Leven, dienen, zingen
Half mei vergaderde de synode te Harderwijk over de herziene formulieren, over psalmen en gezangen, over deelname aan de website homoindekerk.nl, en over gemeentegroei en catechese.
Dit artikel is uitsluitend te lezen door hier te klikken.

Kerk in de tijd
C. van Dijk
In de derde week van mei bespraken de synodeleden het werk van deputaten Archief en Documentatie en Kerk en Overheid. Vervolgens zijn er besluiten genomen over o.a. kerk en huwelijkssluiting, over ondersteuning van hulpbehoevende kerken en over een aantal nieuwe kerkelijke formulieren.

P. Niemeijer
Binding en borging
Tekst van de toespraak die de preses hield bij de ontvangst van de afgevaardigden van de Nederlands Gereformeerde Kerken op 27 mei.

Gemeentebreed:
M.H. Sliggers
De vrije wil – een houdbare spil?
Het remonstrantisme of arminianisme is een gevaarlijke leer. Maar wat wil het nu precies zeggen? Vanuit de kerkgeschiedenis en de Dordtse Leerregels wordt een en ander duidelijk gemaakt. Gods welbehagen is troostvol voor ons!

Gelezen:
H.J. Boiten
Biografie Guido de Brès
Dr. P. Korteweg schreef een mooie en uitgebreide biografie over Guido de Brès, de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: Guido de Brès (1522-1567), uitg. Koster, Barneveld.

Gedicht:
De akker, Anton van Wilderode. Met kort commentaar van G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Elbert Dijkgraaf over de positie van de SGP
In VolZin hield Cees Veltman een interview met SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf, die daarin een genuanceerd beeld geeft van de bedoelingen en de opstelling van zijn partij.

Met wie werken we samen voor de site www.homoindekerk.nl?
De synode besloot mee te blijven doen met www.homoindekerk.nl met o.a. de NGK. Hoe verhoudt zich dat met de gegevens uit het nieuwe Informatieboekje van deze kerken, zoals in het Reformatorisch Dagblad, en ook het Nederlands Dagblad, daarover berichtten?

De Holocaust en de schuldvraag
In De Waarheidsvriend schreef dr. A.A.A. Prosman twee artikelen over de vraag naar de oorzaak en de wortels van het antisemitisme.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Februarinummer
- De harten omhoog
- tussen markt en staat
- milieuverontreiniging en klimaatverandering
- Gods werk is niet te doorgronden

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer