Nader Bekeken

Door het oog van de naald

NBjanuari2011

mei 2011
jaargang 18, nr 5

Download dit nummer

Schriftlicht:
A.C. Breen
Veel wijsheid toegewenst
In deze tijd openbare belijdenis van je geloof afleggen, dat is best bijzonder. Het voor Christus uitkomen is een geschenk van de Geest. God schenkt daarvoor zijn wijsheid. Over die wijsheid gaat ook Job 28.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Van kinderdoop naar kindercommunie? (1)
Er is tegenwoordig veel aandacht voor de plaats van het kind in de kerk. Maar welke plaats hebben zij bij de viering van het heilig avondmaal? Ds. Robert Roth schreef er een artikel over in De Reformatie en pleit daarin voor deelname van kinderen aan het avondmaal. Hij beargumenteert zijn pleidooi vanuit de liturgische positie van het kind. Maar met de beperkte invalshoek van de liturgie komt dan te weinig in beeld dat het ingrijpende gevolgen voor de aard van het verbond en van de kerk heeft.

Van kinderdoop naar kindercommunie? (2)
In hetzelfde nummer van De Reformatie reageerde ds. Bas Luiten. Ook deed hij een suggestie om op een bepaald punt van de kerkelijke praktijk rond jongeren en avondmaal verder te komen. Deze Kroniek is daar weer een reactie op.

Thema:
J. van Bruggen
Het Nieuwe Testament en de Apostolische geloofsbelijdenis
De stelling voor dit artikel is dat de traditie aan het Nieuwe Testament voorafging en dat het Nieuwe Testament op die traditie is gebouwd. De geschriften van apostelen en profeten staan op de rots van de Apostolische geloofsbelijdenis.

Column:
R.Th. Pos
Woorden spreken
Over woorden die in de loop van de tijd van betekenis veranderen.

Woordwaarde:
P.H.R. van Houwelingen
Door het oog van de naald
Over diverse verklaringen van de opmerking van de Here Jezus hoe moeilijk het voor een rijke is om het koninkrijk van God binnen te gaan.

Rondblik:
J.J. Schreuder
M/V en beeld van God
Op de conferentie in Harderwijk op 19 maart over m/v in de kerk werd opgemerkt dat het goed is in dit verband het ‘beeld van God zijn’ uit te diepen. Dit artikel wil daaraan bijdragen, want man en vrouw als beeld van God zien is belangrijk voor de discussie over de relatie man/vrouw in huwelijk en in de kerk.

Synode 2011:
C. van Dijk
Verbondenheid
Verslag van o.a. de buitenlandweek, waarin veel buitenlandse gasten aanwezig waren en konden meepraten over diverse belangrijke kerkelijke zaken.
Dit artikel is uitsluitend te lezen door hier te klikken.

R. ter Beek
Transparante kerken
Begin april kwamen financiën en beheer aan de orde, alsmede zaken rond zending en hulpverlening, huwelijk en echtscheiding, bijbelvertaling, en administratie en communicatie.
Dit artikel is uitsluitend te lezen door hier te klikken.

C. van Dijk
Synode vraagt verantwoording
Half april is vergaderd over de Nationale Synode te Dordrecht, over de contacten met CGK, HHK en NGK, over seksueel misbruik, over contacten met moslims en over de herziene kerkorde.

P. Niemeijer
Eenheid en toe-eigening
Toespraak van de preses bij de ontvangst op 15 april van drie broeders namens de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Gelezen:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Hét grote nieuws van het Nieuwe Testament
Van ds. Jasper Klapwijk verscheen na het boekje over het Oude Testament nu eenzelfde en evengoed bruikbaar boekje over het Nieuwe Testament, onder de titel Beter nieuws uit het Nieuwe Testament (uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam).

Gedicht:
De tv is mijn herder, Anoniem. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Hoe gaat het met de secularisatie?
In het Reformatorisch Dagblad gaf dr. C.S.L. Janse een waardevolle beschouwing over de realiteit van secularisatie.

Het onheil in deze wereld en het beloftekarakter van het heil
Ds. C.C. den Hertog schreef in De Wekker tot nadenkende stemmende dingen over Gods besturing van deze wereld.

Vasten op mediagebied
Rieke Celebri interviewde voor Aan de hand een moeder die een halfjaar lang haar gezin een algehele digitale stop oplegde.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Februarinummer
- De harten omhoog
- tussen markt en staat
- milieuverontreiniging en klimaatverandering
- Gods werk is niet te doorgronden

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer