Nader Bekeken

Ik wist niet dat ik zo rijk was

NBjanuari2011

februari 2011
jaargang 18, nr 2

Download dit nummer

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Beproefd, gesterkt, verrast
Jaïrus’ dochter ligt op sterven en hij verlangt van Jezus dat Hij met hem mee naar huis gaat om haar te genezen. Maar wat een beproeving: onderweg wordt de Heiland gestoord door een vrouw. Jaïrus moet leren op de Heer te vertrouwen. Wie in Hem gelooft, zal leven ook al is hij gestorven!

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Doctor Bas
Felicitatie voor redacteur dr. A. Bas bij zijn promotie op de zestiende-eeuwse pastoor Angelus Merula en zijn visie op de heiligenverering.

Hermeneutiek en homoseksualiteit
Hermeneutiek speelt een rol als het gaat over homoseksualiteit, ook in gesprekken van deputaten van GK en NGK. De discussie tussen de Nederlands gereformeerde ds. Henk de Jong en de gereformeerde dr. Jochem Douma (gevoerd op www.jochemdouma.nl) is een voorbeeld van het verschil in omgang met de Schrift, vergelijkbaar met het verschil dat rond vrouw en ambt tussen GK en NGK naar voren kwam.

Blijft de kerk een gemeenschap?
Spreker op de jaarlijkse oecumenelezing, georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland, was nu prof. James C. Kennedy. Hij sprak over plaats en rol van de kerk in de huidige samenleving. Zijn lezing gaat dus over actuele zaken en roept op een enkel punt vragen op.

Thema:
H. Drost
Ik wist niet dat ik zo rijk was. Pastoraat en doop
In dit artikel wordt de winst uit twee boeken, die over doop en pastoraat gaan, naar voren gehaald. Beide boeken zijn geschikt om in de gemeente mee aan de slag te gaan. Het eerste is: ds. A.J. Mensink, Genade als erfgoed. Het bijbelse recht van de kinderdoop (uitg. Groen, Heerenveen) en het tweede: Adrian Verbree, Over dopen (uitg. Vuurbaak, Barneveld). Bij pastoraat passen trefwoorden als troost, trouw, gevoel en helderheid, en deze worden uitgewerkt.

Column:
G. Zomer
Viezigheid
Ook voor je lichaam is er redding en eeuwig leven!

Woordwaarde:
E. Brink
Verborgen aanwezig
Hoe kan Jesaja zeggen dat God Zich verborgen houdt? Hij is toch juist Degene die Zich openbaart? Inderdaad, Hij laat Zich kennen, maar gaat daarin zijn eigen verborgen weg.

Rondblik:
J.H. Bollemaat
Gevoelige tik voor bijbelse opvoeders? De pedagogische tik in het nieuws
Door toedoen van een evangelische voorganger is de pedagogische tik in de media gekomen. De rechtbank kwam eraan te pas en sprak veroordelend. Is een tik in de christelijke opvoeding verantwoord en wat is verantwoord gezag uitoefenen in de opvoeding?

Synode 2011:
C. van Dijk
Full colour
Een eerste verslag van de op 29 januari jl. begonnen generale synode Harderwijk. Over de kennismaking van de afgevaardigden, over de bidstond en over het aanbieden van de TU-studie van Myriam Klinker-de Klerck, Als vrouwen het Woord doen.

Gemeentebreed:
J. Wesseling
Zoekende liefde. Over tucht in de gemeente
De Herder zoekt zijn schapen. Het bijbelhoofdstuk over de tucht staat in het teken van zijn zoekende liefde. In onze tijd wordt tucht algauw afgedaan als regelzucht of bemoeizucht. Wordt in de kerken de tucht nog beoefend?

Gelezen:
A.N. Hendriks
Een bundel aansprekende catechismuspreken
Van de hand van prof.dr. Kees de Ruijter verscheen een bundel catechismuspreken (uitg. BDU, Barneveld). Het is een mooi en bruikbaar boek.

Gedicht:
G. Slings
Gij hebt mij het eerst bemind. Sören Kierkegaard. Met kort commentaar.

Persrevue:
P.L. Storm
Vragen van professor Douma die op antwoord wachten
Prof.dr. J. Douma heeft via zijn website (www.jochemdouma.nl) de ontwikkeling binnen onze kerken geanalyseerd en gebeurtenissen in het kerkelijke leven van commentaar voorzien. Hij is teleurgesteld over het uitblijven van verwachte reactie en/of weerlegging.

De Geest maakt de Bijbel onweerstaanbaar
In het Reformatorisch Dagblad bespreekt dr. W. van Vlastuin vragen betreffende de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de Bijbel.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Februarinummer
- De harten omhoog
- tussen markt en staat
- milieuverontreiniging en klimaatverandering
- Gods werk is niet te doorgronden

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer