Nader Bekeken

Eer aan de Heer, bij hoog en bij laag

NBjanuari2011

januari 2011
jaargang 18, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. de Vries
Eer aan de Heer, bij hoog en bij laag
Psalm 113 is een loflied op God. Hij is de Enige. Hij is altijd groter dan wij denken. De psalm roept alle wereldbewoners, ook moslims, op om zijn Naam hoog te houden.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Hermeneutische overeenstemming
In de relatie tussen de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken speelt de hermeneutiek een grote rol, sinds in de NGK het rapport Vrouwelijke ouderlingen en predikant? verscheen. Vanuit de GK werd destijds kritiek geleverd op de hermeneutiek in dit rapport. Nu rapporteren Deputaten Kerkelijke Eenheid dat zij met de NGK Commissie voor Contact en Samenspreking ‘overeenstemming over hermeneutische uitgangspunten’ hebben bereikt. Dat is onze aandacht en die van de kerken meer dan waard.

Afscheid van Dordt
In Knevel & Van den Brink was een interview te zien met de voorzitter van de Nationale Synode in Dordrecht, ds. G. de Fijter. Wat hij opmerkte over de Remonstrantse Broederschap, is opmerkelijk.

Thema:
A. Baars
Heilshistorische prediking in deze tijd. 1. Exemplarisch - heilshistorisch
Zo’n tachtig jaar geleden was ‘heilshistorische prediking’ een theologisch kernbegrip. Is het nu nog duidelijk? Wat de exemplarische richting toen leerde en wat de heilshistorische richting daartegenover stelde, komt in dit eerste artikel aan de orde.

A. Baars
Heilshistorische prediking in deze tijd. 2. C. Trimp; en: meer aandacht voor de hoorder
In het vervolgartikel wordt aandacht gegeven aan de betekenis van heilshistorische prediking in de praktijk. Allereerst wordt nagegaan wat de visie van C. Trimp is en daarna wordt gefocust op de betekenis voor onze tijd.

Column:
R.Th. Pos
Het juiste moment?
Over mensen die anders zijn gaan denken over de kinderdoop.

Woordwaarde:
P.H.R. van Houwelingen
Wat zag Jezus dat wij niet zien?
De Here Jezus zag de Satan als een lichtflits uit de hemel vallen. Het is de vraag of je hier moet denken aan de val van de Satan, of is het juist een teken van gevaar voor hen die op aarde leven?

Rondblik:
L.E. Leeftink
Het huwelijksformulier op de schop?
Deputaten Eredienst hebben gemeend aan de komende synode ingrijpende wijzigingsvoorstellen te moeten voorstellen betreffende het huwelijksformulier, behalve uitsluitend invoering van de NBV in bijbelcitaten. Aan enkele opstellers van het in 1999 aangenomen formulier is om hun mening gevraagd.

J. van Bruggen
Bijbelgebruik en commentaren in de 21ste eeuw. CNT-3 voltooid
Toespraak gehouden door de redacteur op de feestelijke bijeenkomst op 27 november te Putten, bij het aanbieden van het eerste exemplaar van het laatste deel van de serie Commentaar Nieuwe Testament. Over de aanleiding voor en het doel van de serie, en over de blijdschap nu in een redelijk korte periode alle delen voltooid zijn.

P.H.R. van Houwelingen
Waarom het afsluitende deel van de CNT-serie zo’n bijzonder boek is geworden
Toespraak gehouden door een van de auteurs op de feestelijke bijeenkomst op 27 november te Putten, bij het aanbieden van het eerste exemplaar van het laatste deel van de serie Commentaar Nieuwe Testament. Het themadeel over de Apostelen is in meerdere opzichten anders dan de eerder verschenen delen.

A.D. Baum
Bijbelgebruik en bijbelcommentaren in Duitsland
Toespraak gehouden op de feestelijke bijeenkomst op 27 november te Putten door een hoogleraar uit het Duitse Gießen, bij het aanbieden van het eerste exemplaar van het laatste deel van de serie Commentaar Nieuwe Testament.

Gedicht:
De moeder het water, Rutger Kopland.
Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Pastorale omgang met depressieve mensen
In De Waarheidsvriend schreef ds. J. Belder over depressie en de pastorale omgang daarmee.

Een mogelijk misverstand weggenomen
Dr. H.J.C.C.J. Wilschut komt op zijn website terug op een onderdeel uit zijn artikel dat in de vorige Persrevue aan de orde kwam.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer