Nader Bekeken

De meerdere van Mozes

december 2013
jaargang 20, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Schelling
Profiel van een christen
Hoe hebben wij ons als christenen op te stellen in een samenleving waarin we echt een minderheid geworden zijn? Hoe zal dat gaan: bukken onder de scepter van het kwaad en toch ‘rechtvaardig’ blijven (zie Ps. 125:3 in de vertaling NBG-1951)? 

Op de Kamper Schooldag in september jl. zijn er behartigenswaardige dingen over gezegd.

Kroniek:
Hans van der Jagt
Wilschut vertrok
Dr. Wilschut ondervond zodanige moeiten in het kerkelijk leven dat hij onderdak zocht bij bondsgemeenten en zich dus aansluit bij de PKN. Het is toch wel vreemd dat in kerken die zich gereformeerd noemen, een wijkplaats nodig is voor klassiek gereformeerde prediking en kerkelijk leven.

Een ontijdig voorstel
Over het deputatenrapport ‘M/V in de kerk’ is al heel wat geschreven. Daaraan kan nog toegevoegd worden dat de conclusies van het rapport ook voorbarig zijn te noemen. Een brede bezinning is noodzakelijk.

Een nieuwe afslag?
Reactie op de vraag van dr. Ad de Bruijne of we in de zaak van de vrouw in het ambt een nieuwe afslag kunnen vinden.

Dr. A.N. Hendriks treedt terug
Redactielid dr. Hendriks heeft te kennen gegeven terug te willen treden. Aan hem worden goede woorden gewijd.

Thema:
Aryjan Hendriks
Jezus de tweede Mozes en meer dan Mozes
Christus is onze hoogste Profeet en Leraar, Hij bewees metterdaad dat Hij een tweede Mozes was, ja meer dan Mozes. Mozes trad immers op als bemiddelaar voor het volk Israël. Laten we naar Christus luisteren en Hem eren als onze hoogste Profeet en Leraar

Column:
Rufus Pos
Bandbreedte
Over een begrip dat op vele terreinen gebruikt kan worden en ook tijdens discussies binnen de kerken regelmatig opduikt.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Een Israëliet met hartzeer
Paulus kan het niet verkroppen dat zijn eigen Joodse volksgenoten achterblijven of zelfs afhaken en in Jezus niet de Messias van Israël herkennen. De pijn gaat diep, maar heeft te maken met het evangelie dat hij verkondigt. Terwijl talloze niet-Joden zich bekeren, merkt Paulus bij veel Joden weerstand tegen het evangelie van Jezus Christus. Toch voelt hij ook vreugde!

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling
Raadsel
Bij zo’n ramp als op de Filipijnen plaatsvond, stellen we onze waaromvragen. We krijgen op veel van dergelijke vragen geen antwoord. Geloven lost blijkbaar niet alle raadsels op; accepteren en vertrouwen kan een worsteling zijn.

Rondblik:
Henk Drost
Missionaire gemeente: help...?
Je kunt van verschillende kanten over de missionaire gemeente denken: vanuit de wereld naar de kerk toe, maar ook vanuit de Bijbel en de kerk naar de wereld toe. Over gezond missionaire kerk zijn.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Orthodoxie en liturgie
Orthodox betekent niet alleen recht in de leer, het heeft ook alles te maken met eren en lofprijzing. Liturgie en leer gaan inderdaad hand in hand, orthodoxia en orthodoxie kun je niet scheiden.

Gelezen:
Harm Boiten
Ongemakkelijke teksten van Paulus
Over allerlei lastige teksten van Paulus verscheen het boek Ongemakkelijke teksten van Paulus, onder redactie van Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam).

Gedicht:
Het lied van herder Jan, Gabriël Smit. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Assepoesters in de Bijbel
Luthers theologie kende ‘assepoesters’, aldus dr. Sabine Hiebsch in Protestants Nederland.

Vrouw en ambt (2)
Ook in Zuid-Afrika kwamen er reacties op het deputatenrapport ‘M/V in de kerk’, en wel van de hand van ds. P.G. Boon in Kompas.

Ferdinand Bijzet
Ongeloof en wetenschap
In het Zuid-Afrikaanse blad Kompas schreef Gerhard Bijker over twee tegenover elkaar staande wereldbeelden.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer