Nader Bekeken

De royale strooier

november 2013
jaargang 20, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Tonny Nap
De goede boer en de tere tarwe
Dat de Here Jezus in gelijkenissen gaat spreken, is een reactie op de reactie van de mensen die Hem niet willen erkennen. Gelijkenissen brengen aan het licht wat er in ons hart zit. Wat betekent nu de gelijkenis van de twee zaaiers en de twee soorten zaad? Een kwaadaardig figuur zaait dodelijk spul tussen het goede zaad van de boer.

Themanummer: M/V
Kroniek:
Joop Schreuder
Het rapport ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’
Deputaten M/V in de kerk hebben hun rapport voor de komende generale synode gepubliceerd. Een van hen schrijft in een verantwoording waarom hij het standpunt van de anderen niet kan delen. In deze bespreking van het (meerderheids)rapport blijkt dat en waarom we het met hem eens zijn.

Thema:
Pieter Boonstra
Een nieuwe manier van bijbellezen
Het advies van deputaten M/V in de kerk aan de generale synode om uit te spreken dat de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld, betekent een forse ommezwaai. De vraag is: hoe komt deze ommezwaai tot stand? Wat is de redenering? En kan dit voluit schriftuurlijk en gereformeerd genoemd worden? Over een andere manier van bijbellezen.

Gelezen:
Hans de Wolf
Christelijk of burgerlijk: waar gaat Paulus voor?
De dissertatie van Myriam Klinker-De Klerk, Herderlijke regel of inburgeringscursus? Een bijdrage aan het onderzoek naar de ethische richtlijnen in 1 Timoteüs en Titus (uitg. Boekencentrum Academic, Zoetermeer), is een knappe exegetische studie, maar bij de discussie man/vrouw/kerk roept het boek wel enkele kritische vragen op.

Column:
Gijs Zomer
Ik verlang naar een hug
We zullen elkaar eens terugzien en elkaar weer kunnen huggen.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Een gewone jongen met een buitengewone naam
Matteüs haalt in hoofdstuk 1 de profetie uit Jesaja 7:14 aan, over de maagd die zwanger zal zijn, een zoon zal baren die Immanuël zal heten. Er zit een verbinding tussen de teksten, maar ze kloppen niet een-op-een met elkaar. Kan Jesaja 7:14 als een messiaanse profetie worden uitgelegd?

Rondblik:
Balten Pieter Hagens
Afzien van luxe?
In de vriendenbundel aangeboden aan Ton van Leijen bij zijn afscheid als beleidsmedewerker van het LVGS staan diverse lezenswaardige artikelen. Enkele ervan worden eruit gelicht, en daaruit blijkt dat we de luxe niet meer hebben ons bezig te houden met discussies op grond van verbond en doop, als het gaat over het gereformeerd onderwijs. Daar zijn verschillende meningen over en dat blijkt ook uit dit boek.

André van Leeuwen
Zorgen om de democratie
Democratie als bestuursvorm wordt in het Westen als vanzelfsprekend ervaren. Toch zijn er sterke signalen waar te nemen dat verontrustende veranderingen in onze Nederlandse rechtsstaat in naam van de hooggeprezen democratische idealen niet zijn uit te sluiten. Denk aan de vrijheid van godsdienst, maar ook andere grondrechten zijn door het oprukkende vrijheidsdenken van de twintigste en eenentwintigste eeuw wellicht niet veilig.

Gedicht:
De zwerver, Jan Prins. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Vrouw en ambt
Op het deputatenrapport over vrouw en ambt is in diverse bladen gereageerd en dan ook heel verschillend, bijvoorbeeld in een hoofdredactioneel commentaar in het Reformatorisch Dagblad en door ds. Menko Biewenga in Opbouw.

Het nieuwe Liedboek
In Confessioneel schreef ds. C. Baggerman enkele artikelen over het nieuwe Liedboek, waarbij hij een aantal kritische vragen stelt.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer:
- Het probleem van relevantie
- De doorwerking van de Verlichting
- Ik geloof in de Heilige Geest

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer